Privacyverklaring

YinYoga Terschellin gevestigd te Midsland op Terschelling, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens.

Dit privacystatement legt uit hoe YinYogA met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordeninggegevensbescherming (Avg).

 

Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie YinYoga Terschelling persoonsgegevens verwerkt:

 • (potentiële) klanten en cursisten;
 • bezoekers van de website yinyogaterschelling.nl
 • alle overige personen die met YinYoga Terschelling contact opnemen of van wie YinYoga Terschelling persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers;

Verwerking van persoonsgegevens
YinYoga verwerkt persoonsgegevens die:

 • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bijeenkomst, les of cursus), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 • met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

Doeleinden verwerking
YinYoga Terschelling verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van haar diensten en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 • het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten, cursussen of andere informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

Rechtsgrond
YinYoga Terschelling verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst, les of cursus

Verwerkers
YinYoga Terschelling kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van YinYoga Terschelling persoonsgegevens verwerken.
YinYoga Terschelling sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden
YinYoga Terschelling deelt geen persoonlijke gegevens met derden mits dit voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is.
YinYoga Terschelling deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

Doorgifte buiten de EER
YinYoga Terschelling geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt YinYoga Terschelling ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Bewaren van gegevens
YinYoga Terschelling bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. YinYoga Terschelling hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 • gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens:
 • formulieren verzonden via het contactformulier op de website worden 14 dagen op de server bewaard en daarna automatisch verwijderd.
 • google analytics gegegevens (die uitsluitend de bezoekersbeweging melden en geen ip adressen of persoonsgebonden gegevens opslaan) worden na 14 maanden verwijderd

Wijzigingen privacystatement
YinYoga Terschelling kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van YinYoga Terschelling gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht YinYoga Terschelling te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met YinYoga Terschelling door een e-mailbericht te sturen naar info@yinyogaterschelling.nl
Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop YinYoga Terschelling persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met YinYoga Terschelling door een e-mailbericht te sturen naar info@yinyogaterschelling.nl Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen.  Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik op deze website
YinYoga Terschelling gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Gebruik van foto’s van personen op onze website
YinYoga gebruikt op haar website mogelijk foto’s waarop personen herkenbaar in beeld zijn.
Hiervoor is waar mogelijk contact gezocht met en toestemming gevraagd aan de persoon op de foto.
Bent u toch van mening dat u of uw kind op een van deze foto’s staat en /of bent u van mening dat u die toestemming niet gegeven hebt of wilt u deze toestemming intrekken, neem dan contact op met info@yinyogaterschelling.nl. zodat ik de betreffende foto zo snel mogelijk kan verwijderen.
Fotografie op de website is afkomstig uit eigen archief, zijn gemaakt door teKiek! webdesign of zijn met licensie verkregen van rawpixel.com

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
YinYoga Terschelling neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De volgende maatregelen zjin genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS / SSL Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Als u alsnog de indruk hebt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via : info@yinyogaterschelling.nl

Disclaimer

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Noch Willy de Jong noch de ontwikkelaar van de website kan aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen voortvloeiend uit de informatie die via deze site wordt verstrekt.
De informatie op deze website dient een informatief doel, bij vragen of problemen is persoonlijk contact met mij altijd gewenst.